Thêm/mời thành viên vào nhóm

Author: Nguyen Ha Thuy Linh 6702 views

Để thêm thành viên vào nhóm bạn có thể tự thêm thành viên đó hoặc gửi link mời tham gia nhóm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cách mời thành viên vào nhóm.


Thêm thành viên mới vào nhóm

 1. Vào kho lưu trữ nhóm bằng cách:
  Nhấn vào tên nhóm hoặc nhấn vào biểu tượng thêm  them menu
 2. Bấm Thêm thành viên them

Mời vào nhóm qua link

 1. Vào kho lưu trữ nhóm bằng cách:
  Nhấn vào tên nhóm hoặc nhấn vào biểu tượng thêm  them menu
 2. Kéo xuống Link tham gia nhóm, bấm Chia sẻ link hoặc Tạo link
 3. Bấm chọn người bạn muốn mời vào nhóm
 4. Bấm mũi tên mui-ten để chia sẻ link.

Sau khi chia sẻ, link tham gia nhóm sẽ được gửi tới người đã mời. Người đó chỉ cần bầm để tham gia nhóm của bạn.
Trong trường hợp người đó không dùng Zalo, bạn có thể sao chép link ở bước 2. Khi họ nhấn vào liên kết, họ sẽ được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng của họ để tải Zalo. Khi họ đã tải xuống và kích hoạt Zalo, thì họ sẽ được chuyển thẳng đến nhóm.


Trưởng nhóm gửi link mời tham gia nhóm

Khi bạn là trưởng nhóm, bạn có thể mời trực tiếp mà không cần sao chép link.

 1. Vào kho lưu trữ nhóm bằng cách:
  Nhấn vào tên nhóm hoặc nhấn vào biểu tượng thêm  them menu
 2. Kéo xuống Link tham gia nhóm, bấm Chia sẻ link hoặc Tạo link
 3. Bấm chọn người bạn muốn mời vào nhóm
 4. Bấm mũi tên mui-ten để chia sẻ link.

Sau khi chia sẻ, link tham gia nhóm sẽ được gửi tới người đó qua Zalo. Chỉ cần bầm để tham gia nhóm của bạn.
Trong trường hợp người đó không dùng Zalo, bạn có thể sao chép link ở bước 2. Khi họ nhấn vào liên kết, họ sẽ được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng của họ để tải Zalo. Khi họ đã tải xuống và kích hoạt Zalo, thì họ sẽ được chuyển thẳng đến nhóm.


Vô hiệu hoá link mời vào nhóm

 1. Vào kho lưu trữ nhóm bằng cách:
  Nhấn vào tên nhóm hoặc nhấn vào biểu tượng thêm  them menu
 2. Kéo xuống Link tham gia nhóm, bấm vào biểu tượng thêm them them
 3. Bấm Đổi link nhóm hoặc Hủy link nhóm

Bạn gặp lỗi với Zalo?